Español

English

Català

Français

Polski

Termes i condicions

Dades de caràcter personal

AVÍS LEGAL www.actualadv.com
ACTUAL CAPITAL ADVISORS S.L, amb domicili social a carrer Buenos Aires 62 4ª, 08036 Barcelona, correu electrònic info@actualbcn.com i CIF B-65648032, figura inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 42809, foli 197, full B-413691.

Aquesta entitat, a l'efecte del present avís legal, és anomenada ACTUAL o “la Companyia”.

La Companyia compleix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) i qualsevol altra normativa vigent en la matèria, i manté una política de privacitat sobre les dades personals en la qual es descriu, principalment, l'ús que la Companyia fa de les dades de caràcter personal i s'informa detalladament els usuaris i interessats sobre les circumstàncies essencials d'aquest ús i les mesures de seguretat que s'apliquen a les seves dades de caràcter personal per evitar que tercers no autoritzats hi puguin accedir.
A l'efecte d'allò que disposa l'article 5 LOPD, ACTUAL, l'informa que les dades de caràcter personal que vostè pugui  facilitar a través d'aquesta pàgina web, així com qualssevol altres que siguin facilitades al llarg de la relació comercial amb la Companyia, s'integraran en un fitxer titularitat d'ACTUAL degudament inscrit al Registre de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Amb caràcter general, les seves dades seran utilitzades per la Companyia per a la gestió adequada dels serveis sol·licitats i l'enviament d'informació comercial sobre ESPAIS i altres societats del seu grup a través de qualsevol canal, incloent-hi els mitjans electrònics (correu electrònic i telèfon mòbil).

La marcació de la casella “llegit i acceptat” suposa la prestació del consentiment perquè la Companyia pugui tractar les dades amb les mateixes finalitats descrites anteriorment. Les seves respostes a les possibles preguntes que se li plantegin tenen, en qualsevol cas, caràcter facultatiu.

Així mateix, es fa esment de forma expressa que ACTUAL, amb domicili social a carrer Buenos Aires 62 4ª, 08036 Barcelona i CIF B-65648032, és la destinatària de les dades referides i que els interessats poden exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes legals, mitjançant una carta tramesa a l'adreça indicada anteriorment, a l'atenció del Departament Comercial de la Companyia, referència LOPD, o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça següent: info@actualbcn.com.
Finalment, en cas que, en execució de la relació comercial, vostè faciliti a ACTUAL qualsevol dada de tercers (clients, usuaris, destinataris de les trameses o terceres persones), vostè es compromet a complir la legislació aplicable en matèria de protecció de dades i a demanar el consentiment previ de l'interessat per a la cessió de les dades a la Companyia. En cas d'incompliment per part seva, vostè es compromet a respondre i a deixar indemne la Companyia de qualssevol danys o perjudicis que es derivin de tal incompliment.

Termes d'ús i política de privacitat

En accedir al nostre lloc web i utilitzar els nostres serveis, us comprometeu a conèixer i respectar els termes legals i les condicions aquí estipulats. Ens reservem el dret de modificar aquestes condicions i, en conseqüència, ens comprometem a informar-vos dels canvis regularment. En accedir al lloc web se us està concedint una llicència d'utilització, llicència que us confereix el dret d'utilització limitat, no exclusiu i estrictament privat, dels continguts del lloc. Aquesta pàgina web està protegida pels drets de propietat intel·lectual, els quals són propietat exclusiva d' ACTUAL CAPITAL ADVISORS S.L. Totes les marques esmentades en aquesta pàgina web estan registrades pels propietaris respectius. Els vincles (links) trobats al lloc us poden portar als llocs dels nostres companys comercials o patrocinadors. El contingut de les pàgines no és en cap cas responsabilitat nostra. ACTUAL CAPITAL ADVISORS S.L es compromet a respectar la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportades pels visitants d'aquesta pàgina web en aplicació d'allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Drets de còpia

Tots els drets reservats pel seu titular i tots els textos, imatges, gràfics, arxius de so, arxius d'animació, arxius de vídeo, com també la instal·lació en aquest web, estan subjectes a drets de còpia i altres tipus de protecció de la propietat intel·lectual. Aquest lloc també podria contenir imatges que estan subjectes al dret de còpia de tercers.

Nota

ACTUAL CAPITAL ADVISORS S.L es reserva el dret d'introduir les modificacions que consideri oportunes. El mobiliari que apareix en aquesta pàgina web té caràcter merament informatiu i, per tant, no està inclòs en el preu de l'habitatge ni és objecte de venda.
La utilització, per part de l'usuari, de qualsevol dels serveis del portal suposa la seva adhesió i l'acceptació expressa a totes les condicions generals d'ús en la versió publicada en el present portal, en el moment en què l'usuari accedeix al portal, així com a les condicions particulars que, si escau, li siguin aplicables. En particular, queda terminantment prohibida la utilització de textos, imatges, anuncis i qualsevol altre element inclòs en el present lloc web per a la posterior inclusió total o parcial en altres llocs aliens a ACTUAL CAPITAL ADVISORS S.L sense autorització prèvia i per escrit d' ACTUAL CAPITAL ADVISORS S.L
ACTUAL CAPITAL ADVISORS S.L es reserva el dret de fer les modificacions que cregui oportunes en aquest portal, i pot modificar-ne i suprimir-ne continguts, com també incloure-hi nous continguts i/o serveis i modificar la forma en què aquests apareixen presentats i localitzats.

Llei i jurisdicció

Totes les qüestions relatives al portal es regeixen per les lleis del Regne d'Espanya i se sotmeten a la jurisdicció del domicili de l'usuari. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, ACTUAL CAPITAL ADVISORS S.L i l'usuari se sotmeten amb renúncia expressa a qualsevol altre fur als jutjats i tribunals de Barcelona.
D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, qualsevol usuari pot exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals facilitades.